Hutter&Schrantz Hungária Kft.

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

 

A Hutter+Schrantz Hungária Kft. (továbbiakban, mint Hutter+Schrantz Kft.) által kötendő szállításokra és értékesítésekre az alább részletezett feltételek az irányadóak, kivéve, ha a szerződő felek az Általános Szerződési Feltételektől való eltérést kifejezett írásbeli alakban kikötötték, vagy szintén írásban az egyes feltételek mellőzésében állapodtak meg. A jelen Általános Szerződési Feltételek, amennyiben azokat a Megrendelővel közölték, s a Megrendelő ezek ismeretében rendelést adott a Hutter+Schrantz Kft.-nek, a felek jogviszonyában érvényesen megállapítottnak, kikötöttnek tekintendők.

 

Árajánlatok és rendelések (szerződés)

A szállítási szerződés csak akkor tekinthető megkötöttnek, ha a felek azt írásba foglalták, illetőleg levélben, telefaxon, email-en vagy más írásos módon eljuttatott rendelést a Hutter+Schrantz Kft. ugyancsak írásos módon rendelés-visszaigazolás formájában megerősítette. Szóbeli megrendelés érvényességéhez annak írásban történő megerősítése szükséges.

Tartós megrendelői-szállítói kapcsolat esetén a szóbeli vagy telefonon történő rendeléskor a Hutter+Schrantz Kft. a rendelést írásban visszaigazolja, a rendelés-visszaigazolás alapján akkor is megkezdi az áruszállításra való előkészítését, ha annak írásbeli megerősítése nem érkezik meg. Esetleges jogviták esetén a szerződés tartalma tekintetében a rendelés visszaigazolás tekintendő irányadónak. A rendelésből egyértelműen ki kell tűnnie a Megrendelő nevének, székhelyének, értesítési és szállítási címének, valamint a rendelést elküldő személy nevének, beosztásának. A rendelésen szereplő esetleges kikötések abban az esetben érvényesek, amennyiben azt a Hutter+Schrantz Kft. írásban visszaigazolta. A szóbeli megrendelés írásbeli megerősítésének elmaradása esetére a Hutter+Schrantz Kft. kizárja a felelősségét az ebből eredő esetleges eltérésekért, illetőleg hibás teljesítésért.

A Hutter+Schrantz Kft. az általa küldött árajánlatot a benne szereplő áruk mennyisége, minősége és az árak vonatkozásában a készlet erejéig, kötelezettség nélkül tekinti érvényesnek.

 

Árak

A Hutter+Schrantz Kft. árai ellenkező megállapodás esetén, saját telephelyén értendők (általános forgalmi adó nélkül), amelyek a fuvareszközre történő felrakást is tartalmazzák.

Amennyiben Megrendelő a készre jelentéstől számított 3 munkanapon belül nem szállítja el az árut, a Hutter+Schrantz Kft. jogosult az értékesítéstől elállni. Ebben az esetben a

Megrendelő az adott rendelés tárgyát képező áru nettó értékét kötbérként köteles megfizetni. A Hutter+Schrantz Kft. jogosult kötbért meghaladó kára érvényesítésére is.

A vételár megfizetése készpénzben, előre vagy a teljesítéstől számított, előre megállapodott naptári napon belül banki átutalással történhet. Késedelmes fizetés esetén a Hutter+Schrantz Kft. a törvényben előírt késedelmi kamatot számítja fel a Megrendelő felé, ismételt vagy 15 napot meghaladó késedelem esetén pedig jogosult a fizetési feltételek egyoldalú megváltoztatására, a fizetési határidő lerövidítésére vagy a halasztott fizetés megtagadására.

 

Tulajdonjog átszállás

A megrendelt átvett áru tulajdonjoga a vételár megfizetésével egy időben száll át a Megrendelőre, tehát az áru ellenértékének megfizetéséig, annak esetleges feldolgozására vagy beépítésére tekintet nélkül, a Hutter+Schrantz Kft. fenntartja a tulajdonjogát.

 

A teljesítés határideje, helye és módja

A teljesítési határidő – eltérő megállapodás hiányában – betartottnak tekintendő, ha a Hutter+Schrantz Kft. a rendelés-visszaigazoláson szereplő teljesítési határidő utolsó napján, illetőleg, ha ez a nap munkaszüneti nap, akkor az azt követő első munkanapon értesíti a Megrendelőt, hogy a megrendelt áru elszállítható. Megrendelő a készre jelentéstől számított 3 munkanapon belül köteles a Szállító telephelyére megfelelő fuvar-eszközt küldeni, s az árut onnan elszállítani. A kárveszély az áru átadásával egyidejűleg Megrendelőre átszáll.

A szállítás elmulasztása esetén a kárveszély haladéktalanul átszáll a Megrendelőre, és 8 napos díjmentes időt követően a Hutter+Schrantz Kft. jogosult tárolási díjat felszámítani az el nem szállított áru után. A Hutter+Schrantz Kft. nem felel a késedelemért, ha az olyan tőle független körülményekkel függ össze (pl. sztrájk, vis major, stb.), melyek a rendelés visszaigazolás időpontjában nem voltak előreláthatóak. Eltérő megállapodás hiányában előteljesítés és részteljesítés lehetséges.

 

Szavatosság

A Hutter+Schrantz Kft. felel azért, hogy az általa értékesített áru megfelel a megrendelésben és visszaigazolásban meghatározott minőségi és mennyiségi feltételeknek. Az áru mind mennyiségileg, mind pedig minőségileg az árut kísérő szállítólevél adatai szerint tekintendő átadottnak, illetőleg átvettnek. A szállítólevél szerint az átvételt követően a

Megrendelő csak olyan utólagos reklamációra jogosult, amely rátekintésre, illetve a csomagolás megbontása nélkül nem volt megállapítható. Az áru minőségével, mennyiségével kapcsolatos reklamáció a hiba felfedezését követően azonnal, de legfeljebb az árunak a Hutter+Schrantz Kft. telephelyén történő átvételét követő 3 munkanapon belül jelenthető be. A reklamációt a rendelésre vonatkozó formai előírások betartásával kell bejelenteni, azaz szóban nem elégséges. A reklamációnak tartalmaznia kell a hibás áru illetve szállítmány megnevezését, azonosítóját, valamint a hibapontos megjelölését a bizonyítékokkal együtt. A Megrendelő a reklamáció elintézéséig az árut csak saját kockázatára használhatja fel, idegenítheti el, építheti be, ugyanakkor köteles biztosítani a Hutter+Schrantz Kft.-nek az áru megvizsgálási lehetőségét. A Hutter+Schrantz Kft. a minőségi illetve mennyiségi kifogás kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles dönteni a reklamációról, s ennek kapcsán javaslatot tesz a reklamáció rendezésére.

 

Felelősségkorlátozás

A Hutter+Schrantz Kft. felelőssége nem terjed ki a közvetett, a következményi károkra, ideértve a piac-vesztésből vagy termeléskiesésből eredő károkra, szállítóinak késedelméből, valamint azokra, amelyek nem láthatók előre, ezen körbe sorolva az esetleges elmaradt haszonból eredő kárt. A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a hibás teljesítéssel érintett áru számla szerinti ellenértékét.

 

Jogviták rendezése

Felek jogvitáikat békésen, lehetőleg a peres eljárásokat elkerülve rendezik. Amennyiben azonban közöttük mégis peres eljárásra kerül sor, úgy felek alávetik magukat a Hatvani Városi

Bíróság, illetőleg a hatáskör eltérése esetén a Heves megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

 

 

 

Hatvan, 2011. október 10.

 

Általános Szerződési Feltételeinket IDE kattintva letöltheti!

 

Hutter + Schrantz Hungária Kft

 

3000 Hatvan, Lőrinci út 6.

 

Tel.: +36-37/341-231 Mobil: +36-20/31-31-612 Fax.: +36-37/540-035

 

E-mail: hutter @h-s.hu Web: www.h-s.hu

 

Adószám: HU 10443307

 

 

 

Vásároljon hazai gyártótól!

 

GYÁRTÁS–FORGALMAZÁS

 

IPARI ROSTÁK DRÓTSZÖVETEK HULLÁMRÁCSOK

Ajánlatkérés

Kérjen ajánlatot, keresse munkatársainkat!
Borbély Ferenc 06 20 942 8538 ügyvezető igazgató, értékesítő
Borbély Ferenc
Bankó Gergő 06 20 496 3489 értékesitő
Bankó Gergő
Forró Ildikó 06 20 943 3943 értékesítési vezető
Forró Ildikó
Hutter&Schrantz Hungária Kft.
3000 Hatvan, Lőrinci út 6.
GPS KOORDINÁTÁK: 470 40’ 45.77’ ; 19 40’58.38’
Galéria
NYITVATARTÁS H-Cs: 8:00-15:30
P: 8:00-14:00