ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

A Hutter+Schrantz Hungária Kft. (továbbiakban, mint Hutter+Schrantz Kft.) által kötendő szállításokra és ér-tékesítésekre az alább részletezett feltételek az irányadóak,
kivéve, ha a szerződő felek az Általános Szer-ződési Feltételektől való eltérést kifejezett írásbeli alakban kikötötték, vagy szintén írásban az egyes feltéte-lek
mellőzésében állapodtak meg. A jelen Általános Szerződési Feltételek, amennyiben azokat a Megrende-lővel közölték, s a Megrendelő ezek ismeretében rendelést adott a
Hutter+Schrantz Kft.-nek, a felek jogvi-szonyában érvényesen megállapítottnak, kikötöttnek tekintendők.

Árajánlatok és rendelések (szerződés)

A szállítási szerződés csak akkor tekinthető megkötöttnek, ha a felek azt írásba foglalták, illetőleg levélben, telefaxon, email-en vagy más írásos módon eljuttatott rendelést a
Hutter+Schrantz Kft. ugyancsak írásos módon rendelés-visszaigazolás formájában megerősítette. Szóbeli megrendelés érvényességéhez annak írásban történő megerősítése szükséges.
Tartós megrendelői-szállítói kapcsolat esetén a szóbeli vagy tele-fonon történő rendeléskor a Hutter+Schrantz Kft. a rendelést írásban visszaigazolja, a rendelés-visszaigazolás
alapján akkor is megkezdi az áru szállításra való előkészítését, ha annak írásbeli megerősí-tése nem érkezik meg. Esetleges jogviták esetén a szerződés tartalma tekintetében a
rendelés-visszaigazolás tekintendő irányadónak. A rendelésből egyértelműen ki kell tűnnie a Megrendelő nevének, székhelyének, értesítési és szállítási címének, valamint a rendelést
elküldő személy nevének, beosztásá-nak. A rendelésen szereplő esetleges kikötések abban az esetben érvényesek, amennyiben azt a Hutter+Schrantz Kft. írásban visszaigazolta. A szóbeli
megrendelés írásbeli megerősítésének elmaradása esetére a Hutter+Schrantz Kft. kizárja a felelősségét az ebből eredő esetleges eltérésekért, illetőleg hibás teljesítésért.
A Hutter+Schrantz Kft. az általa küldött árajánlatot a benne szereplő áruk mennyisége, minősége és az árak vonatkozásában a készlet erejéig, kötelezettség nélkül tekinti érvényesnek.

Árak

A Hutter+Schrantz Kft. árai ellenkező megállapodás esetén saját telephelyén értendők (általános forgalmi adó nélkül), amelyek a fuvareszközre történő felrakást is tartalmazzák.
Amennyiben Megrendelő a készrejelentéstől számított 3 munkanapon belül nem szállítja el az árut, a Hutter+Schrantz Kft. jogosult az értékesítéstől elállni. Ebben az esetben a
Megrendelő az adott rendelés tárgyát képező áru nettó értékét kötbérként köteles megfizetni. A Hutter+Schrantz Kft. jogosult kötbért meghaladó kára érvényesítésére is.
A vételár megfizetése készpénzben, előre vagy a teljesítéstől számított, előre megállapodott naptári napon belül banki átutalással történhet. Késedelmes fizetés esetén a
Hutter+Schrantz Kft. a törvényben előírt ké-sedelmi kamatot számítja fel a Megrendelő felé, ismételt vagy 15 napot meghaladó késedelem esetén pedig jogosult a fizetési feltételek
egyoldalú megváltoztatására, a fizetési határidő lerövidítésére vagy a halasztott fizetés megtagadására.

Tulajdonjog átszállás

A megrendelt átvett áru tulajdonjoga a vételár megfizetésével egy időben száll át a Megrendelőre, tehát az áru ellenértékének megfizetéséig, annak esetleges feldolgozására vagy
beépítésére tekintet nélkül, a Hutter+Schrantz Kft. fenntartja a tulajdonjogát..

A teljesítés határideje, helye és módja

A teljesítési határidő – eltérő megállapodás hiányában – betartottnak tekintendő, ha a Hutter+Schrantz Kft. a rendelés-visszaigazoláson szereplő teljesítési határidő utolsó napján,
illetőleg, ha ez a nap munkaszüneti nap, akkor az azt követő első munkanapon értesíti a Megrendelőt, hogy a megrendelt áru elszállítható. Megrendelő a készrejelentéstől számított 3
munkanapon belül köteles a Szállító telephelyére megfelelő fuvar-eszközt küldeni, s az árut onnan elszállítani. A kárveszély az áru átadásával egyidejűleg Megrendelőre át-száll.
A szállítás elmulasztása esetén a kárveszély haladéktalanul átszáll a Megrendelőre, és 8 napos díj-mentes időt követően a Hutter+Schrantz Kft. jogosult tárolási díjat felszámítani
az el nem szállított áru után. A Hutter+Schrantz Kft. nem felel a késedelemért, ha az olyan tőle független körülményekkel függ össze (pl. sztrájk, vis major, stb.), melyek a
rendelés-visszaigazolás időpontjában nem voltak előreláthatóak. Eltérő megállapodás hiányában előteljesítés és részteljesítés lehetséges.

Szavatosság

A Hutter+Schrantz Kft. felel azért, hogy az általa értékesített áru megfelel a megrendelésben és visszaiga-zolásban meghatározott minőségi és mennyiségi feltételeknek. Az áru mind
mennyiségileg, mind pedig mi-nőségileg az árut kísérő szállítólevél adatai szerint tekintendő átadottnak, illetőleg átvettnek. A szállítólevél szerint az átvételt követően a
Megrendelő csak olyan utólagos reklamációra jogosult, amely rátekintésre, illetve a csomagolás megbontása nélkül nem volt megállapítható. Az áru minőségével, mennyiségével kapcsolatos
reklamáció a hiba felfedezését követően azonnal, de legfeljebb az árunak a Hutter+Schrantz Kft. telephelyén történő átvételét követő 3 munkanapon belül jelenthető be. A reklamációt a
rendelésre vonatko-zó formai előírások betartásával kell bejelenteni, azaz szóban nem elégséges. A reklamációnak tartalmaz-nia kell a hibás áru illetve szállítmány megnevezését,
azonosítóját, valamint a hiba pontos megjelölését a bizonyítékokkal együtt. A Megrendelő a reklamáció elintézéséig az árut csak saját kockázatára használhatja fel, idegenítheti el,
építheti be, ugyanakkor köteles biztosítani a Hutter+Schrantz Kft.-nek az áru megvizsgá-lási lehetőségét. A Hutter+Schrantz Kft. a minőségi illetve mennyiségi kifogás kézhezvételétől
számított 15 napon belül köteles dönteni a reklamációról, s ennek kapcsán javaslatot tesz a reklamáció rendezésére.

Felelősségkorlátozás

A Hutter+Schrantz Kft. felelőssége nem terjed ki a közvetített, a következményi károkra, ideértve a piac-vesztésből vagy termeléskiesésből eredő károkra, szállítóinak késedelméből,
valamint azokra, amelyek nem láthatók előre, ezen körbe sorolva az esetleges elmaradt haszonból eredő kárt. A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a hibás teljesítéssel érintett
áru számla szerinti ellenértékét.

Jogviták rendezése

Felek jogvitáikat békésen, lehetőleg a peres eljárásokat elkerülve rendezik. Amennyiben azonban közöttük mégis peres eljárásra kerül sor, úgy felek alávetik magukat a Hatvani Városi
Bíróság, illetőleg a hatáskör eltérése esetén a Heves megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

 

Hatvan, 2011. október 10.

Hutter + Schrantz Hungária Kft

3000 Hatvan, Lőrinci út 6.

Tel.: +36-37/341-231 Mobil: +36-20/31-31-612 Fax.: +36-37/540-035

E-mail: hutter [kukac ]h-s . hu Web: www.h-s.hu

Adószám: HU 10443307

 

V á s á r o l j o n h a z a i g y á r t ó t ó l !

G Y Á R T Á S – F O R G A L M A Z Á S

IPARI ROSTÁK DRÓTSZÖVETEK HULLÁMRÁCSOK